How to Thiving in the Face of Future Uncertainty

ธุรกิจทุกวันนี้ไม่ได้แข่งขันอยู่เพียงภายในประเทศ หรือแถบพื้นที่ใกล้เคียงอีกต่อไปแล้ว ปัจจัยสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองในอนาคต เกิดการเปิดกว้างทางการแข่งขันที่ทำให้องค์กรสามารถขยายกลุ่มลูกค้าออกไปในมุมใดของโลกก็ได้ แต่โอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมมาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็วมากเช่นเดียวกัน

 

“ติดกับดักแห่งความสำเร็จในปัจจุบัน” ความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่อยากจะถ่ายทอด และปลูกฝังให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากในการให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ด้วยโลกทุกวันนี้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนและยากที่จะคาดการณ์ องค์กรที่ไม่ปรับตัวหรือปรับตัวช้าเกินไปก็จะหายไปจากโลกธุรกิจในที่สุด

 

ในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร “การคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในอนาคต” จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้ยังสามารถแข่งขันอยู่ได้อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างภาวะโลกร้อน ทางออกประการหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิโลก คือ การลด Carbon Footprint ในภาคอุตสาหกรรม ในฐานะผู้บริหารองค์กร ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้องค์กรของท่านเป็นแบบใด

             องค์กรประเภทที่ 1 รอรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น กลุ่ม NGO ออกมาเรียกร้อง หรือชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โรงงานออกมาประท้วง หรือภาครัฐต้องออกกฎระเบียบใหม่ แล้วจึงค่อยดำเนินการปรับตัว

             องค์กรประเภทที่ 2 ปั้นอนาคตได้ด้วยตัวเอง เช่น แทนที่จะรอให้ภาครัฐออกกฎระเบียบมาควบคุม และหากมีศักยภาพก็อาจเดินเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐและเสนอตัวเพื่อช่วยออกแบบมาตรฐานที่จะออกมาเพื่อกำหนดทิศทางและแก้ปัญหาดังกล่าว

 

“Foresight” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ศึกษาความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยการจำลองภาพเหตุการณ์ในอนาคต ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินว่าแรงขับเคลื่อนนั้นยังส่งผลต่อไปในอนาคตอีก 5-10 ปีหรือไม่ และจะส่งผลอย่างไรต่อสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองในอนาคต

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) เล็งเห็นความสำคัญข้างต้นจึงได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ How to Thriving in the Face of Future Uncertainty เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้เรียนเชิญ Mr. Devadas Krishnadas มาให้ความรู้ความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ทั้งการประเมินเชิงกลยุทธ์ การจำลองสถานการณ์ และการกำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยวิทยากรนอกจากเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Future-Moves Group ประเทศสิงคโปร์แล้ว ยังมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นคณะทำงานของ Center for Strategic Futures (CSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์อนาคต และวางแผนกลยุทธ์ให้กับประเทศสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และมีรายได้ของประชากรต่อปีสูงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน