Mission

Mission

CEF มีพันธกิจสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาแบบจำลองและกระบวนการในการวิเคราะห์อนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์อนาคตด้วยตนเอง
  2. การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อนาคตที่ทันสมัย เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะด้านเวลา อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยและรอบด้านในการวางแผนอนาคตได้อย่างแม่นยำ
  3. การศึกษาวิจัยในประเด็นที่มีโอกาสเกิดขึ้นอนาคต (Plausible Future) เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในพัฒนาประเทศ โดยนำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ภาครัฐและผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
  4. การพัฒนาศักยภาพในด้านการวิเคราะห์อนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของนำเหตุการณ์ความไม่แน่นอนมาใช้ในการวางกลยุทธ์ขององค์กร (Uncertainty Management) เพื่อสร้างได้เปรียบเชิงการแข่งขัน