Vision

Vision

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Foresight) ชี้นำและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์อนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดอนาคต (Shaping the Future) สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืน